ถอดบทเรียน SEP for SDGs : โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

บ้านโป่งไฮและบ้านนาโต่ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านชายแถนถิ่นทุรกันดาร ฐานะยากจน ไม่มีหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ขึ้น เพื่อสอนหนังสือและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและรับประทานอาหารไม่เพียงพอ โดยเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมทำการเกษตรในโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนโภชนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกในโรงเรียนมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.