การรับนักเรียน

โครงการ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
22 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Acceptance of students
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
แท็ค (Tag) การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0401
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล รุจิรา คงศรี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล kingkoy007@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.