การรับนักเรียน

โครงการ การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

องค์กร :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
22 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Acceptance of students
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
คำสำคัญ การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0401
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล รุจิรา คงศรี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล kingkoy007@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 56 recent views
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในประเทศไทยและประเทศที่คัดสรร เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 8 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข้อมูลสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2564 11 recent views
กระทรวงศึกษาธิการ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 5 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.