หนังสือที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนังสือที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หนังสือรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

องค์กร :
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
16 ธันวาคม 2563
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลหนังสือที่ระลึก 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) 30th SUT Anniversary
หมวดหมู่ การพัฒนาการเรียนรู้
แท็ค (Tag) การพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบ การออกแบบระบบการเรียนรู้ การเรียนผ่านเทคโนโลยี การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความพร้อมในการศึกษา คะแนนPISA ทักษะในศตวรรษที่21 ระบบการศึกษา ระบบสถานศึกษา
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001 120001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0407
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล nattawut@g.sut.ac.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.