พลังทางสังคม

ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้เกิดการรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อเป็นพลังสังคมร่วมขับเคลื่อนการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ร้อยละการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ร้อยละการมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม สถิติภาคเอกชนมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิติการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการก่อนสูงอายุด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม สถิติจำนวนผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ รายได้ของผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คะแนนสิทธิส่วนบุคคล คะแนนอิสรภาพและการมีทางเลือก คะแนนการเปิดรับความแตกต่าง และคะแนนการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง เป็นต้น