ศักยภาพการกีฬา

กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นวิถีชีวิตของประชาชน ทุกช่วงวัย เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความต้องการ พัฒนาการกีฬาตลอดจนนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติ และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีมาตรฐานระดับสากล สามารถรองรับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึง

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น จำนวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาของประชากรไทย สถิติการจดทะเบียนนักกีฬา ความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดีของคนไทย อัตราส่วนประชาชนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อจำนวนประชากรทั้งหมด สถิติบุคลากรด้านการกีฬาที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันระดับโลก อันดับการแข่งขนกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย ข้อมูลการจดทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านกีฬา มาตรฐานการจัดการด้านกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา สถิติการมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนทุกกลุ่ม ความสำเร็จในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ เป็นต้น