รายละเอียด

การบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง เชื่อมโยงและบูรณาการ การดำเนินการได้อย่างไร้รอยต่อ เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ระบบงบประมาณตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ... อ่านต่อ

พบ 2 ชุดข้อมูล

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม

กรองผลลัพธ์