รายงานผลการดำเนินงานระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์กร :
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 ตุลาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Family Line 2023
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คำสำคัญ Family Line Family Line2023 เพื่อนครอบครัว
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล saraban@dwf.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานระบบเพื่อนครอบครัว ประจำปี 2565 2 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2566 32 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 8 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 3 recent views
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.