เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
รูปแบบ
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
แท็ค (Tag) : ยาเสพติด
ข้อมูลเปิดภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ส. 15 recent views
เป็น Website ข้อมูลสถิติที่เป็นข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ ด้านป้องกันยาเสพติด บำบัดรักษายาเสพติด และปราบปรามยาเสพติด (https://data.oncb.go.th)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    18 มีนาคม 2565
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 9 recent views
https://nctc.oncb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    29 ธันวาคม 2564
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 11 recent views
ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    28 มกราคม 2564
โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 14 recent views
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง...
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    12 มกราคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.