เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 1 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG1610"
เรียงโดย
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด 2 recent views
กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    9 ธันวาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.