โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

การดำเนินการแก้ไขพัฒนาจิตใจเพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ การฝึกวิชาชีพ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการติดตามดูแลผู้ต้องขังหลังปล่อย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม” การป้องกันและแก้ไขผู้ต้องขังในปัจจุบัน นับว่าเป็นงานที่ท้าทายในการวางแผนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขให้มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะภูมิหลังของผู้ต้องขังแต่ละคน ซึ่งจะส่งผมต่อความสำเร็จของความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็น กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
1 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.