ข้อมูลระบบประปาบาดาล และประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำต้นทุน

ระบบประปาชนบท หรือ ระบบประปาหมู่บ้าน หรือ ระบบน้ำดื่มสะอาดสำหรับหมู่บ้านหมายถึงระบบประปาที่ใช้น้ำบาดาล หรือน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำดิบ มีอัตราการผลิตไม่เกิน 50 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง มีระบบการทำงานแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนให้บริการแก่ประชาชนในชนบท หรือบางพื้นที่ของเขตเมือง เป็นระบบประปาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก่อสร้างโดยหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานในอดีต เช่น กรมอนามัย กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรธรณี กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) หลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 มีการถ่ายโอนภารกิจให้ ระบบประปาในส่วนท้องถิ่น เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยส่วนมากของต้นทุนน้ำที่ทำการผลิตประปาหมู่บ้านเป็นน้ำบาดาล เนื่องจากเป็นน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบสำหรับอุปโภคบริโภค น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ถูกกักเก็บไว้อยู่ใต้ดินตามรอยแตก รอยแยกของชั้นดินชั้นหินต่างๆ ดังนั้นน้ำบาดาลจึงเป็นน้ำที่ค่อนข้างคุณภาพคงที่และไม่มีผลกระทบจากการระเหยของสภาวะโลกร้อนทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีแหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จึงเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตระบบประปา โดยคุณภาพน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ก็มีคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากคุณภาพน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของน้ำที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทางภายนอกลงสู่แหล่งน้ำบาดาลทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการนำน้ำบาดาลเพื่อใช้ผลิตระบบประปาจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในประเภทใด เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

องค์กร :
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลระบบประปาบาดาล และประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำต้นทุน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Groundwater supply system information
หมวดหมู่ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
แท็ค (Tag) ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ น้ำประปา
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 190001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0604
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นาย สุดใจ วงชารี
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล sudjai.w@dgr.mail.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.