สถิติข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตค.๖๔-มีค.๖๕)

๑.การคัดกรองวัณโรค แบบคัดกรองวัณโรค หรือเอกซเรย์ปอด ให้กับ ผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่ หรือรับย้ายในเรือนจำ” ๒.การคัดกรองเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเรือนจำ ๓. การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำ ๔. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ต้องขังป่วยเสียชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2565

องค์กร :
กรมราชทัณฑ์
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
18 เมษายน 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลสถิติข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตค.๖๔-มีค.๖๕) โดยกรมราชทัณฑ์
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) disease
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) การคัดกรองวัณโรค การคัดกรองเอชไอวี ารเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ต้องขังป่วยเสียชีวิต
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 220201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0308
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้าน- ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาววรดา วสันต์นันทสิริ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล msdcorrect@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563 5 recent views
สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 recent views
สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (รอบ 6 เดือน)
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.