ถอดบทเรียน SEP for SDGs : กองทุนสวัสดิการชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ

สวัสดิการชุมชน เริ่มต้นจากการทำกองทุนวันละบาท จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนโดยอาศัยการระดมทุนตามศักยภาพของคนในชุมชน บริหารจัดการ โดยคนในชุมชนคำนึงถึงปัญหา และความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลักเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : กองทุนสวัสดิการชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case study of SEP for SDGs Goal 10
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แท็ค (Tag) SDGs SEP กองทุนชุมชน การออม สวัสดิการชุมชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 170001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1002 SDG1003
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล Metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.