PDF info ผลการศึกษาวิจัย

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/96e7e708-33f7-4f9c-9e33-203096b426bc/resource/e297a051-2f40-4a6d-b3e1-226e48082c04/download/untitled-1.pdf

จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล

โครงการวิจัย “นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่...

แหล่ง: นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง

Open in new tab Embed

Your browser does not support object tags.

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2565
รูปแบบ PDF
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 171967