รายละเอียด

การพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม โดยแบ่งออกไป 4 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก (ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย) วัยรุ่น/วัยเรียน วัยแรงงาน วัยผู้สูงอายุ... อ่านต่อ

พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แท็ค (Tag): ครอบครัว

กรองผลลัพธ์
    ความรุนแรงในครอบครัว 21 recent views
    ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา พบแนวโน้มความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนหลัง (พ.ย. 63 - ม.ค. 64) มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด...
    สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    18 กรกฎาคม 2565