การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง สามารถรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สถิติความสามารถด้านนวัตกรรม สถิติการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติกำลังคนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี สถิติด้านสิทธิบัตร สถิติผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ สถิติจำนวนวิสาหกิจที่มีการใช้นวัตกรรม สถิติการใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมรายสาขา เป็นต้น