การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น สถิติการดำเนินการเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ท รับไต่สวน สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย ดัชนีคอรัปชันไทย สถิติเรื่องร้องเรียนในองค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น จำนวนคดีทุจริตในประเทศไทย เป็นต้น