ความมั่นคง

ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้การเมืองที่มีหลักธรรมาภิบาล และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา (ความมั่นคงเฉพาะด้าน) สถิติจำนวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตในความขัดแย้ง จำนวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ระดับความพร้อมและความสามารถของกองทัพ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น