รายละเอียด

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ มีการพัฒนาระบบขนส่งทางราง การขนส่งของประเทศ และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ... อ่านต่อ

พบ 4 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์