เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
หมวดหมู่
รูปแบบ
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 recent views
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    24 มิถุนายน 2567
นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.