นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 พ.ค. 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลนายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) pelcd1606
คำสำคัญ คำสั่งแต่งตั้ง จังหวัดลพบุรี ศจพ. ศจพ. ระดับอำนวยการปฏิบัติการ ศจพ.อ. อำเภอบ้านหมี่
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล TPMAP Logbook
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล open-d@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 6 recent views
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายงานการประเมินการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2564 2 recent views
ผลการประเมินจะเป็นการนำเสนอตามคำถามหลักในการประเมินตามกรอบแนวคิดในการประเมินผล ซึ่งจาแนกได้เป็น 10 ประเด็นดังนี้ 1. การประเมินบริบทและสถานการณ์ที่แผนงานโครงการต้องตอบสนอง 2....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 8 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.