ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การบริหารจัดการขยะ ลดความยากจน

ชุมชนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเก็บ/คัดแยกเพื่อสร้างรายได้ กำรใช้ประโยชน์จากขยะทุกประเภทและการเพิ่มมูลค่าขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการเก็บออมเพื่อเป็นสวัสดิการ

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness

0 out of 5
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : การบริหารจัดการขยะ ลดความยากจน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 1
หมวดหมู่ เศรษฐกิจฐานราก
แท็ค (Tag) การจัดการขยะ ยุติความยากจน ยุติความยากจน การบริหารจัดการขยะ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 160101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0101
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านชุมชนอ่อนนุช 14 ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.