ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การจัดการน้ำโดยชุมชน

การจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน คือ การใหทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และมีราคาที่สามารถหาซื้อ ได้ มีสุขอนาคมัย ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง ยกระดับคุณภาพน้ำ ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม รวมทั้ง การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เป็นแหล่งน้ำ

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.