ขนาดตัวอักษร ภาษา
สศช. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
26 มิถุนายน 2563

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับ นางปิยะวรรณ  วรรณสวาท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ และนายเสกสรร  ไทยสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ตึกสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สศช.  ซึ่งโดยปกติแล้วพิธีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติจะจัดขึ้นในวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนจึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการจัดการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูกเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามสมควร 
 
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช.ทั้ง 2 อีกครั้งหนึ่ง โดยได้อำนวยพรและขอให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 2 รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมปฏิบัติราชการที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป
 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.