PDF คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒน ...

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/c358b4fc-5c66-41f9-a6c2-597d5b78ffec/resource/3cd1624e-c1c2-4a5d-8d52-ca38ee0b6ca4/download/-..-9186-2564-.-9187-2564-.pdf

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 9186/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 9187/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล (ศจพ.ต.) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Open in new tab Embed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2564
รูปแบบ PDF
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 3763875