พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
    ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 5 recent views
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดทำ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ ฉบับดิจิทัล” (ปี 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของต่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ภูมิศาสตร์...
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2564