เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าภายในพื้นที่สามารถรองรับความต้องการของนักลงทุน อำนวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย ประเทศไทย แบ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งสิ้น 3 พื้นที่ ประกอบไปด้วย

  • การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
  • การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สถิติการขอการสนับสนุนลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน สถิติการอนุมัติการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมด สถิติการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเมืองในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ในปี 2561 เป็นต้น