การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ชุดข้อมูลตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นต้น