รายละเอียด

การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้มีระบบนิเวศที่สมดุล สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน... อ่านต่อ

พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แท็ค (Tag): การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กรองผลลัพธ์