เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
รูปแบบ
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รูปแบบ : PDF แท็ค (Tag) : การค้ามนุษย์
Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2020 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 กรกฎาคม 2565
Thailand’s Country Report 2019 on Anti-Human Trafficking Response 2019 2 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 กรกฎาคม 2565
Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2018 4 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 กรกฎาคม 2565
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 8 recent views
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของประเทศไทย ด้านการดำเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (www.e-aht.com)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.