เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
คำสำคัญ
พบ 608 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รูปแบบ : PDF
การค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 4 recent views
ข้อมูลการค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 1 recent views
การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทยกับคู่เจรจา และคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 2 recent views
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    6 ธันวาคม 2566
ผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2566 8 recent views
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พฤศจิกายน 2566
รายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 31 recent views
สถิติความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 การให้ความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 2,312 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 8 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 2 recent views
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
รายงานการประเมินการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 2564 2 recent views
ผลการประเมินจะเป็นการนำเสนอตามคำถามหลักในการประเมินตามกรอบแนวคิดในการประเมินผล ซึ่งจาแนกได้เป็น 10 ประเด็นดังนี้ 1. การประเมินบริบทและสถานการณ์ที่แผนงานโครงการต้องตอบสนอง 2....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 recent views
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 3 2 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 2 2 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 1 1 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2566 ไตรมาส 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2565 3 recent views
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565 3 recent views
สรุปข้อมูลเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.