เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
พบ 512 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รูปแบบ : PDF
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 1 recent views
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เป็นการรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายมาตรา...
กรมการจัดหางาน    2 กุมภาพันธ์ 2566
วิธีการประเมินขยะอาหาร (Food Waste Methodology) 6 recent views
หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกมีการสูญเสียและถูกทิ้งขว้างไปอย่างไร้ประโยชน์ (FAO, 2011) และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste)...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 8 recent views
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    29 ธันวาคม 2565
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 10 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะที่จำเป็นของครูไทย 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 3)...
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3 recent views
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่จัดทำโดยงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 1 recent views
มาตรฐานข้อมูลเมตาดาตาสำหรับเมืองอัจฉริยะ ในส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบรู้จำ ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2565
รายการบัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 recent views
บัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2565
ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2 recent views
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    19 ธันวาคม 2565
รายงานสถานการณ์ MSME ปี 2565 4 recent views
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    19 ธันวาคม 2565
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 1 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 3 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    19 ธันวาคม 2565
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ 1 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 2 พื้นที่รูปธรรมตำบลเข้มแข็งหลากมิติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    19 ธันวาคม 2565
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 2 recent views
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาบทเรียนจากชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 1 พื้นที่ตำบลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 4 recent views
ชุดความรู้งานพัฒนาในพื้นที่ของขบวนองค์กรชุมชน ประจำปี 2564 ชุดที่ 1 พื้นที่ตำบลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8จังหวัด ริมน้ำโขง 2 recent views
สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเข้าถึงคุณค่า...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
โครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน ปีงบ พ.ศ. 2565 2 recent views
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
รายงานความก้าวหน้าโครงการ FADM 2 recent views
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND 3 recent views
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND On Wet Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 3 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 1 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.