เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
รูปแบบ
พบ 17 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG010A"
เรียงโดย
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4 14 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3 5 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยวาชน 2565 ไตรมาส 2 6 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1 15 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 7 recent views
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน 2565 10 recent views
สถิติการจัดหาครอบครัวทดแทน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 4 recent views
สถิติงานสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา 10 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 จำแนกตามสภาพปัญหา
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565 21 recent views
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565 9 recent views
สถิติผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติสภาเด็กและเยาวชน 2565 9 recent views
ข้อมูลสถิติสภาเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติผู้ใช้บริการของสถานรองรับเด็ก พ.ศ 2565 5 recent views
เป็นข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการของสถานรองรับเด็ก พ.ศ 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2563 26 recent views
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 เป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ ความท้าทาย และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    17 มีนาคม 2565
ข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน 14 recent views
ข้อมูลสถิติสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 8,778 แห่ง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    17 มีนาคม 2565
แผนงานวิจัยพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6 recent views
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    17 มีนาคม 2565
สถิติสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศ 14 recent views
สถิติสถานรับเลี้ยงเด็ก ในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    16 มีนาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 recent views
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
กระทรวงศึกษาธิการ    28 มกราคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.