เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 2 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: SDG0105"
เรียงโดย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 31 recent views
สถิติจำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    6 มกราคม 2565
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : ยุติความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน 11 recent views
ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกที่ : การขจัดความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน โดยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงิน...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.