เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พบ 36 ชุดข้อมูลสำหรับ "เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: 000000"
เรียงโดย
รายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี 2564 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 เมษายน 2566
Thailand's Country Report on Anti - Human Trafficking Response 2021 4 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 3 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2018 3 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 5 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 3 recent views
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการดำเนินงานอย่างบูรณาการ กรณีศึกษาบทเรียนจากชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    15 ธันวาคม 2565
วิกฤตเด็กเกิดน้อย ผลกระทบต่อสังคมไทย 2 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    8 พฤศจิกายน 2565
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล 2 recent views
สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีพูดคุย ต้องการให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นพื้นที่กลางในการรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชน...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 2 recent views
ช้อมูลผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงและโครงการบ้านพอเพียง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง 2 recent views
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง “ชุมชนไทยเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย” 50 บทเรียนการพัฒนาตำบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีวิชาการ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
คู่มือจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล 4 recent views
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 27 recent views
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รายงานประจำปี 2564 1 recent views
รายงานประจำปี 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทุจริต (Big Rock) 1 recent views
ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช....
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
รายงานความรุนแรงในครอบครัว เดือนพฤษภาคม 2565 1 recent views
ความรุนแรงในครอบครัว เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 193 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 กรกฎาคม 2565
รายงานความรุนแรงในครอบครัว เดือนเมษายน 2565 1 recent views
ความรุนแรงในครอบครัว เดือนเมษายน 2565 จำนวน 170 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 กรกฎาคม 2565
รายงานความรุนแรงในครอบครัว เดือนมีนาคม 2565 3 recent views
ความรุนแรงในครอบครัว เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 144 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 กรกฎาคม 2565
รายงานความรุนแรงในครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ 2565 1 recent views
รายงานความรุนแรงในครอบครัว เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 220 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    20 กรกฎาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.