เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
คำสำคัญ
รูปแบบ
พบ 33 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ทดสอบ 2 recent views
ลงพื้นที่สำรวจ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    9 ตุลาคม 2566
ความต้องการการจัดสวัสดิการทางสังคมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 recent views
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความต้องการการจัดสวัสดิการทางสังคมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์ 1)...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 ตุลาคม 2566
Infographic สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 2 recent views
การเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ผู้หญิงไทยควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศปลายทาง การศึกษารายละเอียดตำแหน่งงานและองค์กรที่จะไปทำงาน...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พ.ค. 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (สสว.5) ปี 2565 4 recent views
การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การยกระดับชุมชนอย่างบูรณาการในยุค 4.0 3 recent views
อภิปรายผล 1. คุณค่าผู้สูงอายุด้านความสามารถ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.5) โดยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพ และเลี้ยงดู ตนเองได้ (ร้อยละ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
แนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 3 recent views
สภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทยเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพและสมรสกับชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    15 สิงหาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    10 มกราคม 2565
นายอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    16 พ.ค. 2564
นายอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 19 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 9 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 17 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    13 พ.ค. 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.