เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
แนวการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 6 recent views
เอกสาร “แนวการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา” ฉบับนี้ คณะทำงาน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    26 ธันวาคม 2565
รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนา เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน (ป.ป.ช.,ป.ป.ท.) 5 recent views
รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนา เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน (ป.ป.ช.,ป.ป.ท.)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    1 ธันวาคม 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 recent views
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    28 ธันวาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 6 recent views
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    28 ธันวาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 7 recent views
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    28 ธันวาคม 2564
มาตรการทางวินัย 9 recent views
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการทางวินัยในการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ...
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    18 เมษายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.