เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แท็ค (Tag)
พบ 30 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4 12 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 65 ไตรมาส 4
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3 6 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยวาชน 2565 ไตรมาส 2 6 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 2
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1 4 recent views
สถานการณ์เด็กและเยาวชน 2565 ไตรมาส 1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565 6 recent views
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    29 มีนาคม 2566
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 recent views
การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริการสารพันทันใจ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ระหว่างวันที่ 1...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    28 ธันวาคม 2565
โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ 3 recent views
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    9 ธันวาคม 2565
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด 5 recent views
กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    9 ธันวาคม 2565
โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 recent views
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    9 ธันวาคม 2565
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ 4 recent views
การยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน โดยการใช้กลไกรางวัลเลิศรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    8 ธันวาคม 2565
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 4 recent views
การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) จากผู้ใช้บริการห้องศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์ (Call...
กรมราชทัณฑ์    7 ตุลาคม 2565
รายงานประจำปี 2564 6 recent views
รายงานการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 สิงหาคม 2565
สถิติข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 7 recent views
สถิติจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้รับการพัฒนาบุคลากร
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    23 สิงหาคม 2565
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล 10 recent views
สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีพูดคุย ต้องการให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาชุมชน สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นพื้นที่กลางในการรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชน...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
ผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 5 recent views
ช้อมูลผู้รับผลประโยชน์โครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านมั่นคงและโครงการบ้านพอเพียง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง 7 recent views
หนังสือ โมเดลนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง “ชุมชนไทยเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย” 50 บทเรียนการพัฒนาตำบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็ง ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีวิชาการ...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
คู่มือจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตำบล 7 recent views
คู่มือการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เนื่อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน การพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวอย่างเครื่องมือในการทำงานสภาองค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 16 recent views
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    16 สิงหาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.