เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64 2 recent views
ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม ปี 60-64
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    8 ธันวาคม 2564
นิเวศวิทยาและพันธุกรรมของประชากรลิ่นชวา (Manis javanica) ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 8 recent views
ลิ่นชวา (Manis javanica) ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    8 ธันวาคม 2564
การประเมินมูลค่าการให้บริการระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 3 recent views
อธิบายความสำคัญของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในด้านการให้บริการทางอุทกวิทยาและความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    30 พฤศจิกายน 2564
ลักษณะทางสังคมพืชและการประเมินคาร์บอนเหนือพื้นดินในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี 9 recent views
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีสาเหตุสำคัญที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยขาดการควบคุมให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติเดิม...
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    30 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63 5 recent views
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspot ระบบ VIIRS ปี 60-63
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    28 กันยายน 2564
สถิติคดีการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชี CITES 9 recent views
สถิติคดีการลักลอบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งชนิดสัตว์ป่าตามบัญชี CITES ระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2561-2563)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspt ระบบ VIIRS 60-63 3 recent views
ข้อมูลจุดความร้อน Hotspt ระบบ VIIRS 60-63
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    14 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.