เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แท็ค (Tag)
รูปแบบ
พบ 41 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
รายงานสมรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๓ (IMD 2020) 8 recent views
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร/ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยปัจจัยย่อยด้านการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๙...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงานเอกสารการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16 4 recent views
เป็นการรวบรวมงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติิ ครั้งที่ 16
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563 29 recent views
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 54 ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 2 recent views
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ พัฒนานโยบาย...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย 11 recent views
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) ได้รับการพัฒนา ขึ้นครั้งแรกโดย The International Monetary Fund (IMF)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 107 recent views
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 10 ได้บัญญัติถึงสิทธิและโอกาสของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2562 – 2563 : การผลิตบุคลากร 6 recent views
การจัดการศึกษาเฉพาะทาง เป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการจัดการศึกษาทั่วไปที่จัดในสถานศึกษาปกติ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต(Future Skill) เพื่อเตรียม การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Disruption) ของ โลกศตวรรษที่ 21 41 recent views
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งในมิติทางสังคมและทางเทคโนโลยี...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    31 ธันวาคม 2564
รายงานการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากรพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน 4 recent views
การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยในการอนุรักษ์สืบสานทรัพยากร พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร สัมภาษณเชิงลึก...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 2 recent views
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) 7 recent views
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา 4 recent views
ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ข้อเสนอ ได้แก่ (1) ข้อเสนอว่าด้วยบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา เช่น ด้านกฎหมาย กฎ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 8 recent views
ผลการวิจัยได้นำเสนอสาระสำคัญ 5 ส่วนคือ 1) ผลการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด–19 2) ผลการศึกษาผลกระทบของ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
รายงานผลการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริม พหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 25 recent views
ผลการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้ผลสรุปคือ คือ รูปแบบ A2D ที่มีกลไกขับเคลื่อน 8 กลไก และมีเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 2...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
ข้อเสนอระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 16 recent views
การศึกษาวิจัย การออกแบบนโยบายการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตในปี 2040 ได้ดำเนินการศึกษาและสรุปสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตในมิติด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1)...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 34 recent views
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
คู่มือคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา 25 recent views
คู่มือคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญาเป็นผลจากการศึกษารูปแบบกลไกพหุปัญญาการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 recent views
ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการแสดงความก้าวหน้าของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ๗๗ จังหวัด ผ่าน ๓ มิติ ๙ ตัวชี้วัดหลัก และ ๓๕...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
แนวทางการฟื้นตัวทางการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค 94 recent views
แนวคิดเรื่องการฟื้นตัวทางการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาคเป็นแนวทางที่หลายประเทศให้ความสนใจ...
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    30 ธันวาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.