เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
รูปแบบ
พบ 75 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปี 2566 6 recent views
รายงานผลการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    1 พฤศจิกายน 2566
รายงานการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 47 recent views
สถิติความรุนแรงในครอบครัว 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ ประจำปี 2566 การให้ความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัว ดำเนินการช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 2,312 ราย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 14 recent views
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 ตุลาคม 2566
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2565 3 recent views
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2565
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
ข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน ปี 2564 12 recent views
ข้อมูลสถิติสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 8,778 แห่ง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน    10 ตุลาคม 2566
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    2 ตุลาคม 2566
“ปัญหาสุขภาพจิต” สัญญาญเตือนของปัญหาที่ไม่ควรละเลย 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 กันยายน 2566
สถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 4 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
"ครอบครัวข้ามรุ่น" ความเปราะบางของครอบครัวไทย 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความท้าทายใหม่ของกำลังแรงงาน 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 5 recent views
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    29 กันยายน 2566
ข้อมูลสถิติคนเป้าหมายในระบบ TPMAP รายจังหวัด 9 recent views
กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ    22 สิงหาคม 2566
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.