เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 4 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ทดลอง@66-11-03 7 recent views
ทดลองกรอกสำหรับ ShowCase
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    3 พฤศจิกายน 2566
ทดสอบ 2 recent views
ลงพื้นที่สำรวจ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    9 ตุลาคม 2566
ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่จัดทำโดยงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 4 recent views
มาตรฐานข้อมูลเมตาดาตาสำหรับเมืองอัจฉริยะ ในส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบรู้จำ ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2565
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : เมืองยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 recent views
ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดการปัญหาขยะสะสม ในปี 2549 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการคลด คัดแยก และแปรรูป / รีไซเคิลขยะ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    23 มีนาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.