เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รูปแบบ
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
หมวดหมู่ : การเกษตร
- 0 recent views
-
กรมประมง    19 มกราคม 2565
ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น 4 recent views
ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 และ 2564
กรมปศุสัตว์    30 ธันวาคม 2564
จำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 4 recent views
รายงานจำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2564
สถิติการประมง 26 recent views
ข้อมูลสถิติที่สําคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการประมง ได้ดําเนินการปรับปรุงการนําเสนอตารางสถิติต่างๆ โดยมุ่งเสนอในภาพรวมการประมงไทย...
กรมประมง    28 ธันวาคม 2564
ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ําส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณแบคทีเรียในลําไส้ของไก่ไข่ 2 recent views
การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่และน้ําส้มควันไม้ไผ่ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและการใช้ ร่วมกันในอาหารของไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    20 ธันวาคม 2564
จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 5 recent views
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตรและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิต :...
กรมปศุสัตว์    18 มิถุนายน 2564
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) 3 recent views
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทำใ้ห้ชาวประมงประสบปัญหา ตชจับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตตกต่ำ...
กรมประมง    5 เมษายน 2564
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ปี 2564 130 recent views
เป็นข้อมูลการสำรวจจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรสัตว์ ประจำปี 2564
กรมปศุสัตว์    18 กุมภาพันธ์ 2564
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการเพาะปลูก 2562/63 1 recent views
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน...
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    14 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.