เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แท็ค (Tag)
พบ 76 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
หมวดหมู่ : ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน 3 recent views
The research project on “Guidelines for improving the quality of life for the elderly in the local area by using the elderly school as a base” in the responsible areas of...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    7 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (สสว.5) ปี 2565 4 recent views
การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.๕) จำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การยกระดับชุมชนอย่างบูรณาการในยุค 4.0 2 recent views
อภิปรายผล 1. คุณค่าผู้สูงอายุด้านความสามารถ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.5) โดยส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพ และเลี้ยงดู ตนเองได้ (ร้อยละ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ 1 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด 2 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    5 เมษายน 2566
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมในระดับพื้นที่ 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 เมษายน 2566
รายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ประเด็น Hot Issue 3 recent views
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    4 เมษายน 2566
รายงานสถาณการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน 7 recent views
รายงานสถาณการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.3
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    31 มีนาคม 2566
Thailand's Country Report on Anti - Human Trafficking Response 2021 5 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 6 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
Thailand’s Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2018 4 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
สถิติการค้ามนุษย์ ปี พ.ศ. 2565 6 recent views
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    30 มีนาคม 2566
จำนวนผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียน 4 recent views
กรมการจัดหางาน    9 กุมภาพันธ์ 2566
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 11 recent views
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เป็นการรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายมาตรา...
กรมการจัดหางาน    2 กุมภาพันธ์ 2566
The National Dialogue on Water in Thailand 6 recent views
The National Dialogue on Water in Thailand aims to support adjustments in water resources management, building on the agenda that Thailand has embarked upon in recent years...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    15 ธันวาคม 2565
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ในพื้นที่ 8จังหวัด ริมน้ำโขง 5 recent views
สืบเนื่องจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเข้าถึงคุณค่า...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
โครงการศึกษาผลกระทบจากโครงการไฟฟ้าพลังน้าในแม่น้าโขงสายประธาน ปีงบ พ.ศ. 2565 4 recent views
ตามที่สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND 4 recent views
RESULTS OF THE PILOTS OF THE MRC RIVERINE PLASTIC MONITORING OF THE WET SEASON IN THAILAND On Wet Season Pilots of the Mekong River Commission Protocols on Riverine Plastic...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 3 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    14 ธันวาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.