เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
การส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 มีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจชุมชนฐานราก 1 recent views
โครงการวิจัยการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางจากโควิด-19 มีหลักประกันและความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจชุมชนฐานราก...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    6 ตุลาคม 2566
นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    19 พ.ค. 2564
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) 1 recent views
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทำใ้ห้ชาวประมงประสบปัญหา ตชจับสัตว์น้ำได้น้อยลง ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง คุณภาพชีวิตตกต่ำ...
กรมประมง    5 เมษายน 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.