เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดหมู่
แท็ค (Tag)
พบ 1,340 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 recent views
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เป็นการรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายมาตรา...
กรมการจัดหางาน    2 กุมภาพันธ์ 2566
รายการสื่อแบบเปิดของ สวทช. 12 recent views
สื่อที่ สวทช. จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    3 มกราคม 2566
รายชื่อต้นแบบระดับอุตสาหกรรม-สาธารณประโยชน์ของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปี 4 recent views
นำเสนอการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบของกลุ่มวิจัยที่สามารถส่งมอบผู้ใช้/ผู้ผลิต เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. 4 recent views
เป็นชุดข้อมูล แสดงรายชื่อเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของ สวทช. ประกอบไปด้วย ชื่อเทคโนโลยี ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา สรุปเทคโนโลยี ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC 2 recent views
โครงการวิจัยเด่นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ MTEC: https://www.mtec.or.th/ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
T-REx : Thai Reference Exome Database 3 recent views
ชุดข้อมูลความชุกในรูปแบบความถี่อัลลีลของความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบสนิปส์ (SNP) และอินเดล (INDEL) โดยรวบรวมจากข้อมูลพันธุกรรมแบบทั่วเอ็กโซม (Whole Exome Sequencing : WES)...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
Technology Update 1 recent views
Technology Update เพื่อเสนองานวิจัยนาโนเทค
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการหลักสูตรฝึกอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต 2 recent views
รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ประกอบไปด้วย ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม ค่าลงทะเบียน วันที่ฝึกอบรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อซอฟต์แวร์ opensource และ freeware 4 recent views
รายชื่อซอฟต์แวร์ที่ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ศึกษาและส่งเสริม ซึ่งสามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย หรือ commercial ร่วมทั้ง...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อแบบเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT) 3 recent views
สื่อที่โครงการ BRT จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายการสื่อการเรียนการสอน 5 recent views
รายการชุดสื่อการเรียนการสอนของ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
รายชื่อทรัพยากรแบบเปิดเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) 3 recent views
สื่อที่เครื่อข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) จัดทำและเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิด Creative Commons ผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
วิธีการประเมินขยะอาหาร (Food Waste Methodology) 6 recent views
หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตขึ้นในโลกมีการสูญเสียและถูกทิ้งขว้างไปอย่างไร้ประโยชน์ (FAO, 2011) และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste)...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    29 ธันวาคม 2565
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ 3 recent views
การส่งออกสินค้าสำคัญของไทยกับประเทศคู่เจรจา และประเทศคู่ค้าสำคัญ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    29 ธันวาคม 2565
การพัฒนาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 9 recent views
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะที่จำเป็นของครูไทย 2) เพื่อศึกษาทักษะที่จำเป็นของครูไทยในยุคดิจิทัล 3)...
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 1 recent views
สถิติการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    28 ธันวาคม 2565
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 recent views
การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริการสารพันทันใจ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ (Single Window) ระหว่างวันที่ 1...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    28 ธันวาคม 2565
ฐานข้อมูลเอกสารมาตรฐานที่จัดทำโดยงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 1 recent views
มาตรฐานข้อมูลเมตาดาตาสำหรับเมืองอัจฉริยะ ในส่วนที่ 1 ระบบจัดการวิดีโอ ส่วนที่ 2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบรู้จำ ส่วนของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2565
รายการบัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 recent views
บัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 ธันวาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.