เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อำเภอ/เขต
รูปแบบ
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
องค์กร : กรมการจัดหางาน รูปแบบ : PDF
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 3 recent views
สถิติจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เป็นการรวบรวมข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายมาตรา...
กรมการจัดหางาน    2 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนผู้รับอนุญาตที่จดทะเบียน 3 recent views
กรมการจัดหางาน    8 เมษายน 2565
ข้อมูลอาชีพอิสระ 3 recent views
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ...
กรมการจัดหางาน    16 ธันวาคม 2564
สถิติการทำงานของคนต่างด้าว 4 recent views
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวคงเหลือ ณ ปัจจุบัน
กรมการจัดหางาน    13 ธันวาคม 2564
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน 4 recent views
กรมการจัดหางาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
กรมการจัดหางาน    11 ตุลาคม 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.