เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำสำคัญ
พบ 968 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
โครงการสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs จังหวัดอุดรธานี 12 recent views
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs ในพื้นที่ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเด็กและเยาวชนกลุ่ม NEETs...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    8 กรกฎาคม 2567
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ณ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 3 recent views
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวคิด BCG โดยให้ความสำคัญกับ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    24 มิถุนายน 2567
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 3 recent views
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการรวมกลุ่มสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เป็นการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    24 มิถุนายน 2567
การเก็บแบบข้อมูลแบบสอบถามระดับครัวเรือนและบุคคล พื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 5 recent views
การเก็บแบบข้อมูลแบบสอบถามระดับครัวเรือนและบุคคล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ...
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    21 มิถุนายน 2567
นายอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 4 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 12 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 6 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 8 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 2 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 3 recent views
-
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
นายอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 3 recent views
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    29 พ.ค. 2567
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.