เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อำเภอ/เขต
หมวดหมู่
แท็ค (Tag)
พบ 1,300 ชุดข้อมูล
เรียงโดย
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัด 0 recent views
จำนวนบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำ และความลึกพัฒนา ของบ่อน้ำบาดาลรายจังหวัด
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    6 ธันวาคม 2565
รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนา เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน (ป.ป.ช.,ป.ป.ท.) 1 recent views
รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการทำงานของสภาองค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนา เรื่อง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน (ป.ป.ช.,ป.ป.ท.)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    1 ธันวาคม 2565
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย 0 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ดวยรูปแบบขอสอบอัตนัย...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 2 recent views
รายงานการวิจัยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับด้านการวัดและประเมินผล...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ 5 recent views
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาครัฐ ข้อมูล ณ. วันที่ 29 ตค 2565 คัดเฉพาะบ่อที่มีข้อมูลครบ เท่านั้น
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    30 พฤศจิกายน 2565
จดหมายข่าว (NIETS News) 2 recent views
จดหมายข่าว (NIETS News) เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 1 recent views
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment) เปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 4 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    30 พฤศจิกายน 2565
ความเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 8 recent views
ความเป็นเมืองเป็น Mega trends สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของระบบขนส่ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    8 พฤศจิกายน 2565
วิกฤตเด็กเกิดน้อย ผลกระทบต่อสังคมไทย 6 recent views
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    8 พฤศจิกายน 2565
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม 3 recent views
โครงการศึกษาชุมชนอาเซียนในประเทศไทย : มาตรการ กลไก เพื่อการคุ้มกัน ผลกระทบทางสังคม...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 พฤศจิกายน 2565
นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง 13 recent views
โครงการวิจัย “นวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชนในพื้นที่...
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    1 พฤศจิกายน 2565
สรุปการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี 2554-2564 (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 5 recent views
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้...
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    17 ตุลาคม 2565
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ห้องศูนย์บริการร่วม และ Line Official Account กรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 3 recent views
การเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ์ ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) จากผู้ใช้บริการห้องศูนย์บริการร่วมกรมราชทัณฑ์ (Call...
กรมราชทัณฑ์    7 ตุลาคม 2565
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์และนักทัณฑวิทยา ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 2 recent views
การศึกษา “บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพนักงานราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์และนักทัณฑวิทยา ที่ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน”...
กรมราชทัณฑ์    6 ตุลาคม 2565
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.