โครงการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมหน่วยงานที่มีภารกิจด้านน้ำบาดาล ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามัย สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว ได้ทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสะอาดให้กับประชาชนใช้อุปโภคบริโภคมาแล้วกว่า 40 ปี ซึ่งพบว่ามีบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ใช้งาน ชำรุด หมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือ ถูกทิ้งร้าง ไม่มีการดูแลรักษา และมีแหล่งน้ำอื่นใช้ทดแทนแล้วอยู่ไม่น้อย หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ทำการป้องกันการปนเปื้อนอย่างถูกวิธี อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำบาดาลได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชั้นน้ำเค็มสลับกับชั้นน้ำจืด ซึ่งน้ำเค็มดังกล่าวสามารถกัดกร่อนผนังบ่อน้ำบาดาลให้ทะลุ รั่วได้ ทำให้น้ำเค็มแทรกซึมเข้าสู่ชั้นน้ำจืดในระดับชั้นที่ประชาชนใช้อยู่โดยทั่วไป ผลคือทำให้แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลมีคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงด้อยคุณภาพลงและเสื่อมสภาพกลายเป็นชั้นน้ำเค็มหรือน้ำเสียในที่สุด ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านน้ำบาดาลโดยตรง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาล และได้ดำเนินป้องกันการปนเปื้อนของชั้นบาดาลโดยวิธีการอุดกลบบบ่อน้ำบาดาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง ปี พ.ศ. 2563 แล้วจำนวน 76,771 บ่อ และยังมีบ่อบาดาลอีกมากที่ต้องดำเนินการสำรวจความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นบาดาล เพื่อดำเนินการปนเปื้อนอย่างถูกวิธีต่อไป เป็นการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลให้คงไว้ และคืนสู่ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนต่อไป

องค์กร :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
15 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) The nationwide investigation of contamination risk in existing groundwater wells
หมวดหมู่ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
แท็ค (Tag) คุณภาพน้ำ
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 190001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG060B
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล นายวชรเมธา จันทพิมพะ
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล surveygw.dgr@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.